وارد حساب کاربری خود شوید
با توجه به ضرورت اعتبارسنجی اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی سادا، اطلاعات ثبت نهایی شده توسط کاربران به صورت ادواری توسط کارشناسان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار بررسی و در صورت تناقض با مدارک بارگذاری شده و یا نقص اطلاعات، نامعتبر شناخته شده و جهت تصحیح به حالت ویرایشی بازمی گردد. بدیهی است تغییر وضعیت مذکور بر درصد تکمیل سادا مؤثر می باشد.