بخش نامه

قابلیت های کلیدی سامانه

بانک اطلاعات متمرکز

تشکیل بانک اطلاعات متمرکز در سراسر کشور

دستگاه های اجرایی

دسترسی نزدیک به 3000 کاربر دستگاهی در سراسر کشور

گزارشات

دریافت گزارشات کارآمد و متنوع در همه سطوج دسترسی تعریف شده

فرایندهای کاری

انجام فرایندهای کاری و درخواست های کاربران از طریق سامانه