برگزاری همایش رویکردهای نوین در مدیریت اموال دولتی

در این همایش که به همت و یاری همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن استان برگزار گردید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استانی حضوری پررنگ داشتند. در این همایش یک روزه ابتدا سرکار خانم گودرزی ضمن خیرمقدم گویی به حضار گرامی در خصوص ضرورت توجه به مقوله اموال دستگاه های اجرایی معاون اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و همچنین مقوله مستندسازی اموال دستگاه های اجرایی را به اختصار ارائه نمودند. در ادامه آقای حسن طیبی رئیس گروه حقوقی و امور ثبتی اداره کل بیاناتی در خصوص پروژه مدیریت و مولدسازی اموال دستگاه های اجرایی ایراد داشتند. مبحث بعدی به سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی اختصاص داشت که توسط آقای عباسی رئیس اداره آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی در خصوص ضرورت ها، مکانیسم های ورود اطلاعات و ... ارائه گردید. در انتها نیز آقای وحید حبیبی رئیس گروه حسابرسی و نظارت اداره کل در خصوص نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی همچنین شیوه نامه دارایی های برای اجرای حسابداری تعهدی مباحثی را ارائه نمودند. در نیم ساعت پایانی این همایش نیز حضار به طرح پرسش های خود در خصوص مباحث پرداختند که توسط هیات حاضر در جلسه پاسخ داده شد. این همایش یک روزه در پایان وقت اداری روزسشنبه مورخ 11/3/95 به پایان رسید.